biuro projektowania przestrzennego

ul. Dworcowa 49/34
86-300 Grudziądz
56 46 26  910
Znajdź nas na:
planisfera na facebooku planisfera na g+

projektowanie urbanistyczne

Nasza oferta
Współpracujemy z gminami oraz inwestorami prywatnymi przy opracowywaniu projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz projektów urbanistycznych.

Projektowanie urbanistyczne:
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 • materiały do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • prognoza oddziaływania na środowisko
 • ekspertyza w zakresie prawa miejscowego
 • analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy
 • wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie
Przygotowanie inwestycji:
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • projekt zagospodarowania działki
 • wniosek o wydanie warunków zabudowy
 • wstępna analiza lokalizacji OZE
Ochrona środowiska i ochrona przyrody:
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • prognoza oddziaływania na środowisko
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • projekt aglomeracji ściekowych
Projektowanie architektoniczne i gospodarka nieruchomościami:
 • koncepcja zagospodarowania działki
 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt podziału na działki budowlane
 • wstępny projekt podziału
 • usługi geodezyjne
Ponadto oferujemy:
 • przygotowanie uchwał intencyjnych
 • prowadzenie procedury planistycznej
 • weryfikacja procedury planistycznej
 • procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • doradztwo w zakresie planowania przestrzennego


Kontakt:Biuro Planowania Przestrzennego
PLANISFERA

ul. Dworcowa 49/34
86-300 Grudziądz

tel.: 56 46 26 910
mapa dojazdu: